LAPSEN OIKEUDET KRIISITILANTEESSA 2

Mitä ovat lapsen oikeudet? Miksi lapsen oikeuksien sopimus on laadittu? Toteutuvatko lapsen oikeudet omalla kohdallasi? Entä muualla maailmassa? Tämä aktiviteetti pureutuu syvemmin lapsen oikeuksiin ja on jatkoa aktiviteetille Lapsen OIKEUDET KRIISITILANTEESSA 1.

Lapsen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille maailman lapsille. Kipinä haastaa samoajia pohtimaan lapsen oikeuksien toteutumista omalla kohdalla ja syitä siihen, miksi ne eivät kaikkialla maailmassa toteudu. Erityisesti pohditaan sitä, miten erilaiset kriisit, kuten sodat ja luonnonkatastrofit, vaikuttavat lapsen oikeuksien toteutumiseen.

Mielipidejana

Raivatkaa kololle tilaa kuvitteelliselle mielipidemittarille, jonka toisessa päässä on väittämä ”täysin samaa mieltä” ja toisessa päässä ”täysin eri mieltä”. Samoajat asettuvat janalle riippuen siitä, mitä mieltä ovat johtajan esittämistä väittämistä. Jos samoajalla ei ole mielipidettä aiheesta, tämä voi jäädä janan keskivaiheille. Jokaisen väittämän jälkeen jokainen janalle asettunut saa mahdollisuuden perustella omaa paikkaansa janalla ja kertoa omia ajatuksiaan johtajan esittämästä väittämästä.

Väittämät:

1. Peruskoulun suorittamisen mahdollistaminen ehkäisee syrjäytymistä.

 • Kaikilla lapsilla on oikeus ilmaiseen peruskoulutukseen. Koulutuksen kautta lapsille luodaan parempia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tilanteeseensa ja tulevaisuuteensa ja tämä vähentää syrjäytymisen riskiä.

2. Kolmetoistavuotias lapsi on vakavasti sairas. Hänen täytyisi saada osallistua keskusteluun ja vaikuttaa oman hoitonsa suunnitteluun.

 • Miksi? Miksi ei? Tietävätkö aikuiset aina paremmin? Lapsella on oikeus osallistua päätöksentekoon häntä koskevissa kysymyksissä. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tulla kuulluksi.

3. Aikuisella on oikeus kurittaa lasta fyysisesti.

 • Onko tilanteita, joissa aikuisella on oikeus lyödä lasta? Missä kulkee raja kasvattamisen ja pahoinpitelyn välillä? Kenen puoleen tulee kääntyä, jos on kohdannut väkivaltaa?

4. Nyrkkitappelut kuuluvat nuoruuteen.

 • Väkivallalla ei tulisi olla sijaa nuorten tai aikuisten maailmassa. Vaikka lapset tai nuoret löisivät toisiaan, rikkoo se Lapsen oikeuksien sopimusta. Lapset ja nuoret voivat itse toteuttaa sopimuksen sisällön toteutumista yhteiskunnassa varmistamalla, että he eivät itse käyttäydy väkivaltaisesti tai syrjivästi toisiaan kohtaan. Toisten kunnioittaminen on tärkeä osa Lapsen oikeuksien sopimusta. Oikeudet tuovat aina mukanaan myös vastuuta.

5. Lapsen oikeuksien sopimuksesta on teille hyötyä.

 • Mitä teidän elämässänne on sellaista, jota ei olisi ilman Lasten oikeuksien sopimusta? Mitä tapahtuisi, jos kukaan ei tekisi töitä lasten aseman parantamiseksi?

6. Lapsen oikeuksia kunnioitetaan Suomessa.

 • Missä tilanteissa lapsen oikeuksia ei kunnioiteta? Millaisissa tilanteissa lapsi yleensä voi joutua kohdelluksi huonosti Suomessa? Kuinka lasten asemaan voidaan vaikuttaa?

7. Odottamattomat kriisit, kuten sota tai luonnonkatastrofit vaikeuttavat lapsen oikeuksien toteutumista.

 • Maissa, joita luonnonkatastrofit tai sisällissodat kohtaavat, saattaa olla valmiiksi jo ongelmia lapsen oikeuksien toteutumisessa. Mitkä oikeudet erityisesti ovat vaarassa olla toteutumatta? Miten kriisialueella voisi tukea oikeuksien toteutumista?

8. Lapsen oikeuksien sopimus on ajankohtainen.

 • Mitä pidätte tärkeimpinä kohtina sopimuksessa? Mitä muuttaisitte? Mitä lisäisitte?

9. Jos minua syrjitään tai kohdellaan huonosti, toivon, että minua puolustetaan.

 • Toisten puolustaminen vahvistaa samalla omia oikeuksiasi. Puuttumattomuus ja passiivisuus ovat tapoja osoittaa hiljaista hyväksyntää kiusaamistilanteessa. Vain toimimalla ja hyvää esimerkkiä näyttämällä voimme vaikuttaa tilanteisiin ja muiden asenteisiin.

10. Kuuntelemalla muita edistän Lapsen oikeuksien toteutumista.

 • Oikeudet – velvollisuudet. Kuulluksi tuleminen sisältää sen, että kaikilla on myös velvollisuus kuunnella. Lapsen oikeuksien sopimuksen olemassaolon edellytyksenä on kaikkien tahto sitoutua sopimuksen sisältöön.

Mediaseuranta

Levittäkää samoajien ennakkotehtävänä etsimät kuvat pöydälle kaikkien nähtäville. Jokainen valitsee yhden kuvan, joka kiinnostaa, liikuttaa tai tekee vaikutuksen. Vastatkaa valitsemastanne kuvasta kysymyksiin:

1. Mitä kuva esittää?

2. Miksi valitsit juuri kyseisen kuvan?

3. Millaisena lapsi on kuvassa esitetty?

4. Millä keinoilla kuvan lapsen tilanne ja elinolot paranisivat?

Palataan lapsen oikeuksien sopimukseen. Pohtikaa, miten kuvissa esitetyt katastrofit ja kriisit vaikuttavat lasten oikeuksien toteutumiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mitä yllättävät luonnonkatastrofit kuten maanjäristys tai tulvat voivat aiheuttaa? Entä pitkäkestoisimmat kriisit kuten köyhyys, pakolaisuus tai sota? Kuka on vastuussa lapsen hädästä ja lapsen oikeuksien toteutumisesta? Millaisia kriisejä tällä hetkellä on?

Vinkit ja linkit:

Tarvikkeet:

 • Väittämät mielipidejana-tehtävään
 • Kuvia mediaseuranta-tehtävään