Olet täällä

Tutkimukset ja opinnäytteet

Tällä sivulla julkaistaan sähköisessä muodossa julkaistuja partioaiheisia opinnäytteitä ja tutkimuksia. Tutkimukset julkaistaan tekijöiden luvalla ja niitä käytettäessä lähteenä on käytettävä selkeitä lähdeviitteitä. Viittauksesta ja lähdeluettelomerkinnästä on selvittävä tekstin alkuperäinen kirjoittaja, julkaisuvuosi ja milloin tekstiä on lainattu. Kun olet aloittamassa tai saat valmiiksi partioaiheisen opinnäytetyön tai tutkimuksen, ole yhteydessä opinnäytetöiden koordinaattoriin. Yhteystiedot löydät sivupalkista.

Lista vuotta 2008 vanhemmista Suomen partiolaisille tehdyistä opinnäytteistä ja partioaseman kirjastossa olevista tutkimuksista löytyy tästä.

Tällä hetkellä järjestössä kaivataan opinnäytetöitä seuraavista aiheista:

 • Sosioekonomisen taustan vaikutus partioharrastamiseen: esteet, kokemukset ja yhdenvertaisuus
 • Partiotoiminnan vaikutus alueelliseen hyvinvointiin
 • Partion kasvatustyön onnistuminen marginaaliryhmissä
 • Partion johtamiskäsitys johtamistutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä
 • Partioharrastuksen motiivitutkimus
 • Partioharrastuksen vaikuttavuustutkimus
 • Oppimista partiossa käsitteleviä tutkimuksia
 • Sitoutuminen partioharrastukseen
 • Oppimiskäsitykset partiossa
 • Peruskirjan ohjaava vaikutus toiminnassa
 • Partion yhteiskunnallista merkitystä käsitteleviä tutkimuksia (nyt – tulevaisuudessa)
 • Menetelmien kehittämistä ja kokeilua (esimerkiksi toiminnalliset ja draamalliset menetelmät partiossa)
 • Aikuisen rooli partiossa
 • Kilpailutoiminta partiossa
 • Sosiaalinen media ja partio
 • Partio 2020 - jäsenten odotuksia partioliikkeen tulevaisuudelle
 • Suurleiritoiminta partiossa
 • Paikallisia toimintatutkimuksia
 • Partio 2025 jäsenten odotuksia liikkeen tulevaisuudelle
 • Saavutettavuus partiossa
 • Partioharrastuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuustutkimus
 • Järjestöjohtaminen tänään ja tulevaisuudessa
 • Leirin ympäristövaikutukset

Työn alla olevia opinnäytteitä:

Tekijä

Työn nimi tai aihe (voi olla myös alustava)

Oppilaitos

Laura Liimatainen Opas lippukunnille: rikosrekisterotteen pyytäminen Vaasan ammattikorkeakoulu
Hilja Mäkinen Oppiminen partiossa Turun yliopisto, kasvatustiede
Matsku Salminen Paras vapaaehtoistyöpaikka
Laurea
Riikka Ålander Tapahtumanjärjestäminen ja elämykset Jyväskylän yliopisto, suomen kieli
Siiri Mertakorpi Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhankkeet Turun yliopisto, poliittinen historia
Leena Leppänen Pro gradu -tutkielma: ”Tokko partiomieles tallella on?” Partioaate 2010-luvun suomalaisessa partiotoiminnassa Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Camilla Rautala Organizing a scout trip to abroad Haaga-Helian ammattikorkeakoulu
Emma Tapaninen Japanin Jamboree Vaasan ammattikorkeakoulu, matkailu
Anna-Sofia Juntunen Kaminan suunnittelu katastrofialueille Turun ammattikorkeakoulu, tuotemuotoilu
Katja Järvinen Partio-ohjelma ja OPS  
Tiia Ketola Ole valmis! Lasten ja nuorten tapaturmien ensiapuopas partiojohtajille Tampereen ammattikorkeakoulu, sairaanhoitaja
Annina Lehtimäki Sisupartiolaisten itsenäistyminen Helsingin yliopisto, yleis- ja aikuiskasvatustiede
Elina Nurmi Working life skills of Finnish scouts Satakunnan Ammattikorkeakoulu, International Business and Marketing Logistics
Veina Pensola Opinnäytetyö: aikuiset partiossa HUMAK - humanistisen ammattikorkeakoulu, yhteisöpedagogia
Linda Vainio Pro Gradu -tutkielma: tarkempi aihe tulossa
 
Alli Koskimäki Kandidaatintutkielma: Millä tavoilla opettajat hyödyntävät opetuksessaan oppimiaan taitoja Turun yliopisto
Riikka Nenonen Partion vaikuttavuus Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka
Essi Tammisto Kandidaatintutkielma Itä-Suomen yliopisto, yleinen kasvatustiede

Kokoelmat ja tiivistelmät 

Tutkimuksia partiosta 2015 -teos
Susanna Oksanen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2015 aikana valmistuneista partioaiheisista opinnäytetöistä.
https://issuu.com/suomenpartiolaiset/docs/tutkimuksia_partiosta2015_web

Tutkimuksia partiosta 2014 -teos
Susanna Oksanen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2014 aikana valmistuneista partioaiheisista pro gradu -tutkielmista, kandidaatintutkielmista ja opinnäytetöistä.

Tutkimuksia partiosta 2014 -teos (pdf, 2,7 MB)

Tehdyt tutkimukset

Kevät 2018 - Perhepartiotoiminta pääkaupunkiseudulla

Okoye, Katja & Hatakka, Viivi. Perhepartiotoiminta pääkaupunkiseudulla. Opinnäytetyö (AMK).
Kevät 2018, 65 sivua, 1 liite.
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) ja Sosionomi (AMK) + Lastentarhanopettajan virkakelpoisuus.

Avainsanat: perhepartio, partio, perhetyö

Perhepartiotoiminta pääkaupunkiseudulla (pdf, 0,56 MB)

Kevät 2017 - Leirilääkintä partiolaisten piirileirillä

Ainomaija Keskinen, Katri Pönkä, Pauliina Kiilava. "Leirilääkintä partiolaisten piirileirillä - opas lääkinnän päälliköille". Opinnäytetyö (AMK)
Kevät 2017, 60 sivua, joista liitteitä 20 sivua
Avainsanat: partio, piirileiri, leirilääkintä, lääkinnän päällikkö

Syksy 2017 - PARTIOLEIRILLÄ MUITAKIN KUIN PARTIOLAISIA?
RIITE 2017 – talvileirin  järjestäminen yhteistyössä  yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa
Sarita Kuusisto
Centria-ammattikorkeakoulu
Linkki

Kevät 2015 - Partioaate 2010-luvun suomalaisessa partiotoiminnassa

Leena Leppänen. "Tokko partiomieles tallella on?" - Partioaate 2010-luvun suomalaisessa partiotoiminnassa. Pro garadu -tukielma.
Huhtikuu 2015. 68 sivua.
Turun yliopisto, Historian kulttuuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos/Humanistinen tiedekunta.
Avainsanat: aate, aatehistoria, ideologia, lähihistoria, nuorisojärjestöt, partio, partioaate

Syksy 2014 - Hartausmateriaalia sudenpentuikäisille

Riitta Kivivasara ja Susanna Nieminen "Elämän totuuden jäljillä" - Hartausmateriaalia sudenpentuikäsille. Opinnäytetyö (AMK)
syksy 2014. 99 s., 2 liitettä.
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Kristillinen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyöntekijän virkakelpoisuus

Avainsanat: partio, sudenpentu, hengellisyys partiossa, partioihanteet, partiolupaus, lapsen spiritualitetti, hartaus

Syksy 2014 - Suurtapahtuman henkilölogistiikka

Janne Turpeinen. ”Suurtapahtuman henkilölogistiikka”. Opinnäytetyö (AMK).
2014. 37 sivua.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Logistiikka.

Asiasanat: henkilökuljetukset, tapahtuman suunnittelu, kannattavuuslaskenta, aikataulutus, partio

Suurtapahtuman henkilölogistiikka (pdf, 0,45 MB)

 

Kevät 2014 - Partion sudenpentuohjelma

Terhi Heikkilä. ”Partion sudenpentuohjelma ja peruskoulun 1-3 -luokkalaisten oppisisällöt”. Kandidaatintutkielma.
2014. 28 sivua.
Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma.

Asiasanat:

Partion sudenpentuohjelma (pdf, 0,45 MB)

 

Kevät 2014 - Turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Petri Lyden. ”Suomen Partiolaiset - Turvallisuusjohtamisjärjestelmä”. Opinnäytetyö (AMK).
2014. 65 sivua.
Laurea-ammattikorkeakoulu, Laurea Leppävaara, Turvallisuusalan koulutusohjelma.

Asiasanat: Turvallisuus, turvallisuusjohtaminen, nuorisojärjestö, yhdistys, riski, riskienhallinta

Suomen Partiolaiset - Turvallisuusjohtamisjärjestelmä (pdf, 0,45 MB)

 

Kevät 2014 - Organisaation viestintästrategian toteutuminen Facebook- ja Twitter-päivityksissä

Sanni Mäkinen. ”Organisaation viestintästrategian toteutuminen Facebook- ja Twitter-päivityksissä - Tarkastelussa Suomien Partiolaiset ry”. Viestintätieteiden kandidaatintutkielma.
2014. 30 sivua.
Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Viestintätieteet.

Asiasanat: sosiaalinen media, Facebook, Twitter, viestintästrategia, järjestöviestintä, sisällönanalyysi, partio

Organisaation viestintästrategian toteutuminen Facebook- ja Twitter-päivityksissä (pdf, 0,45 MB)

 

Kevät 2014 - Sisupartio, koskettelukirja vammaispartiolaisille

Satu Kivelä. ”Tervetuloa sisupartioon - Koskettelukirja vammaispartiolaisille”. Opinnäytetyö.
2014. 16 + 9 sivua.
HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, Ohjaustoiminnan koulutusohjelma.

Asiasanat: koskettelukirja, partio, kehitysvammaiset, tuotesuunnitteluprosessi

Sisupartio, koekettelukirja vammaispartiolaisille (pdf, 0,45 MB)

 

Kevät 2014 - Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö

Jenna Lahdelma. ”Rakentaa ystävyyttä yli rajojen” Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Opinnäytetyö. Sosionomi (AMK) - diakonia.
2014. 52 sivua.
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.

Asiasanat: partio, diakoniatyö, nuorisotyö, diakoniakasvatus, kvantitatiivinen tutkimus, kvalitatiivinen tutkimus

Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö (pdf, 0,45 MB)

Kevät 2014 - Evon nuorisoleirikeskuksen opastus- ja viitoitussuunnitelma

Johanna Haavisto. Evon nuorisoleirikeskuksen opastus- ja viitoitussuunnitelma. Opinnäytetyö (AMK)
kevät 2014. 20 s. + liitteet 24 s.
Hämeen ammattikorkeakoulu, Metsätaluden koulutusohjelma

Avainsanat lerialue, nuorisoleirikeskus, Evon retkeilyalue, opastussuunnitelma, viitoitussuunnitelma

 

Tammikuu 2014 - Partioperinteet lippukunnan toiminnassa

Anna Kivilä. Partioperinteet ja niiden merkitykset partiolippukunta Kaarinan Sädetyttöjen toiminnassa. Pro gradu ‐tutkielma.
2014. 98 sivua.
Turun yliopisto. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos.

Asiasanat: partio, perinteet, yhteisöt, muistitieto

Partioperinteet lippukunnan toiminnassa (pdf, 0,94 MB)

 

Joulukuu 2013 - Työkyvyn johtaminen organisaation ja henkilöstön hyvinvoinnin osatekijänä

Marko Peura. Työkyvyn johtaminen organisaation ja henkilöstön hyvinvoinnin osatekijänä : työkykyjohtamisen malli henkilöstön kokemana kolmannen sektorin organisaation strategiassa. Pro gradu ‐tutkielma.
2013. 98 sivua.
Turun kauppakorkeakoulu. Johtamisen ja organisoinnin laitos.

Pro gradu -tutkielman tiedote (pdf, 0,94 MB)
Linkki tutkielmaan

 

Marraskuu 2013 - Järjestön jäsenmäärän kasvattaminen

Anna Evilä. Järjestön jäsenmäärän kasvattaminen - Pääkaupunkiseudun Partiolaisten jäsenmäärän kasvu 2012-2013. Opinnäytetyö (AMK).
2013. 60 sivua.
Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.
Asiasanat: nuorisojärjestöt, partio, jäsenhankinta, kehittäminen.

Järjestön jäsenmäärän kasvattaminen (pdf, 1,1 MB)

 

Helmikuu 2012 - Paljon porua mutta vähän villoja
Eveliina Anteroinen. Paljon porua mutta vähän villoja. Partiotyttöjen ja -poikien näkemyserot Suomen partioliikkeen uudistamiskeskustelussa vuosina 1965-1972. Kanditaatintutkielma.
2012. 30 sivua.
Helsingin yliopisto. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos.
Avainsanat: uudistamiskeskustelu, partio, Suomen Partiotyttöjärjestö, Suomen Partiopoikajärjestö.

Paljon porua mutta vain vähän villoja (pdf, 576 kB)

 

Syksy 2011 - Ruokailun järjestäminen partioleirille
Virolainen, Virpi. Ruokailun järjestäminen partioleirille - Case: Itä-Uudenmaan alueleiri 2011. Opinnäytetyö (AMK).
2011. 113 sivua.
Laurea-ammattikorkeakoulu. Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma.
Asiasanat: ruokailun suunnittelu, ravitsemus, hygieniaosaaminen, partio.

Ruokailun järjestäminen partioleirille (pdf, 4,3 MB)

 

Syksy 2011 - Partio-ohjelmauudistuksen vaikutukset lippukuntien toimintaan
Pietilä, Pauliina. Partio-ohjelmauudistuksen vaikutukset lippukuntien toimintaan. Opinnäytetyö (AMK).
2011. 58 + 24 sivua.
Haaga Helia ammattikorkeakoulu. Liiketalous.
Asiasanat:Yhdistystoiminta,vapaaehtoistoiminta, partio, partio-ohjelma.

Partio-ohjelmauudistuksen vaikutukset lippukuntien toimintaan (pdf, 1,01 MB)

 

Syksy 2011 - Erityisruokavalioiden toteuttaminen leiriolosuhteissa
Ankelo, Jenna. Erityisruokavalioiden toteuttaminen leiriolosuhteissa. Opinnäytetyö (AMK).
2011. 52 sivua.
Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Majoitus- ravitsemis- ja talousala; Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma.
Asiasanat: Erityisruokavaliot, partio, tuotekehitys, laadun kehittäminen.

 

11.5.2010 - Ihanteiden jäljillä
Kotoneva Henna. Ihanteiden jäljillä - Partio- ja pioneerijulkaisujen ihannekuva lapsesta 1970-luvun Suomessa. Kandidaatintutkielma.
2010. 20 sivua.
Jyväskylän yliopisto. Historian ja etnologian laitos.

Ihanteiden jäljillä (pdf, 398,1 kB)

 

Toukokuu 2011 - Partiolippukuntien jäsenhankinta ja jäsenyyksien ylläpito
Pietilä Sara. Partiolippukuntien jäsenhankinta ja jäsenyyksien ylläpito. Opinnäytetyö (AMK).
2011. 77 sivua.
Turun ammattikorkeakoulu. Liiketalous/markkinointi.
Asiasanat: Partio, nonprofit-organisaatiot, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, palvelumarkkinointi, markkinointisuunnitelma.

Partiolippukuntien jäsenhankinta (pdf, 1,77 MB)

 

Toukokuu 2011 - Partioharrastukseen sitoutumisen elämyksellinen perusta
Jukarainen Virpi. Partioharrastukseen sitoutumisen elämyksellinen perusta. Opinnäytetyö.
2011. 57 sivua.
Mikkelin ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminta ja nuorisotyö.
Asiasanat: Partio, partioon sitoutuminen, elämys, kokemus.

 

Kevät 2011 - Partio
Karpansalo, Teemu. Opinnäytetyö.
2011. 21 sivua.
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. Liiketalous.
Asiasanat: Partio, Lapset, Nuoret, Kasvatus, Harrastus, Yhteisöllisyys, Järjestötoiminta.

 

Kevät 2011 - Psykosiaalinen hyvinvointi partiossa
Päättönen, Minttu ja Kati Seppälä. Psykososiaalinen hyvinvointi partiossa. Pro gradu -työ.
2011. 79 sivua.
Lapin yliopisto. Luokanopettajakoulutus, kasvatustiede.
Asiasanat: Psykososiaalinen hyvinvointi, psykososiaalinen kehitys, partio, sosiaalinen oppiminen.
Tutkimuksen saa pyydettäessä osoitteesta info@partio.fi.

 

Kevät 2011 - Liikunta partiossa
Hokkanen, Tuulia. Liikunta partiossa. Kandidaatin tutkielma.
2011. 40 sivua.
Jyväskylän yliopisto. Liikunnan yhteiskuntatieteet.
Asiasanat: Partio, liikuntakasvatus, kansalaisjärjestö.

Liikunta partiossa (pdf, 295,5 kB)

 

29.4.2010 - Partioleirien erityisruokavaliot
Näse, Hilkka. Partioleirien erityisruokavaliot - turvallisen toteutuksen edellytyksiä. Opinnäytetyö (AMK).
2010. 52 sivua.
Turun ammattikorkeakoulu. Palvelujen tuottaminen ja johtaminen / restonomi.
Asiasanat: Erikoisruokavalio, henkilötietolaki, joukkoruokailu, partio, turvallisuus, viestintä.

Partioleirien erityisruokavaliot (pdf, 1,7 MB)

 

Toukokuu 2010 - Kohti oikeasti avointa partiota
Katriina Rauman ja Eeva Vajavaara. Kohti oikeasti avointa partiota. Opinnäytetyö.
2010. 54 sivua, 23 liitesivua.
Humanistinen ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma.
Asiasanat: maahanmuuttajat, partio, monikulttuurisuus, nuorisojärjestöt, harrastukset, akkulturaatio, empowerment.

Kohti oikeasti avointa partiota (pdf, 4,4 MB)

 

Toukokuu 2010 - Nauravien muistojen tulva humahti lävitseni!
Laitinen, Mervi. Nauravien muistojen tulva humahti lävitseni! Suomen Partiolaiset ry:n jäsenten suhtautuminen partiopaitaan ja sen uudistukseen. Pro gradu -tutkielma.
2010. 65 sivua, 16 liitesivua.
Itä-Suomen yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto.
Asiasanat: Vaatetus, univormu, vaatetuksen viestit, vaatetus ja identiteetti, Suomen Partiolaiset ry, partiolaisuus, summamuuttuja, faktorianalyysi, lineaarinen regressioanalyysi, Mann-Whitneyn U-testi, Kruskall-Wallisin H-testi, klusterianalyysi.

 

27.8.2008 - Tiedotteista jutuiksi
Virta, Salla. Tiedotteista jutuiksi. Partion suurjuhlan ulkoinen viestintä ja julkisuus. Pro-gradu -tutkielma.
2008. 143 sivua.
Vaasa: Vaasan yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Viestintätieteiden laitos.
Asiasanat: järjestö, medianäkyvyys, sisällönanalyysi, tiedotus, tapahtumaviestintä, toimija-analyysi.

Tiedotteista jutuiksi (pdf, 3,73 MB)

 

21.7.2008 - Nonprofit-organisaation imago
Saastamoinen, Laura. Nonprofit organisaation imago. Case: Suomen Partiolaiset - Tavoiteimagosta toteutuneeseen. Pro-gradu -tutkielma.
Kevät 2008. 143 sivua.
Turku: Turun Kauppakorkeakoulu. Liiketalous ja markkinointi.
Asiasanat: Imago, mielikuva, profiili, non-profitorganisaatio, Suomen Partiolaiset.

Nonprofit-organisaation imago (pdf, 751,4 kB)

 

7.5.2008 - Partio ja opettajuus
Korhonen, Satu. Partio ja opettajuus - Luokanopettajien näkemyksiä partiokasvatuksesta ja sen vaikutuksesta opettajan työhön. Kasvatustieteen kandidaatintutkielma.
Kevät 2008. 42 sivua, 9 liitesivua.
Hämeenlinna: Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto.
Asiasanat: Partio, opettajuus ja kasvatustavoitteet.

Partio ja opettajuus (pdf, 722,6 kB)

 

14.12.2007 - Partiotoimintaa seurakunnassa
Raevaara, Niina. Partiotoimintaa seurakunnassa. Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien
partiotoiminnasta.
Helsinki, syksy 2007, 64 s., 4 liitettä.
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyöntekijän virkakelpoisuus.
Asiasanat: partio, evankelisluterilainen seurakunta, partiolippukunta, uskontokasvatus, kvantitatiivinen tutkimus.

Partiotoimintaa seurakunnassa (pdf, 299,9 kB)