Olet täällä

Partion arvokysely

Partiossa käytävä valtakunnallinen arvokeskustelu on vuosien 2017–2018 suurimpia hankkeita. Keskustelun tavoitteena on selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Projektin aikana on tehty kaksi arvoja koskevaa jäsenkyselyä, järjestetty keskusteluja ja näkemysten keruuta useissa valtakunnallisissa partiotapahtumissa sekä laadittu aineisto arvokeskustelujen käymiseksi piirien ja lippukuntien tapahtumissa. Arvokeskustelu tukee partion strategiaa 2015–2018 ja sen pohjalta laadittuja Suomen Partiolaisten kaksivuotislinjauksia. 

Jäsenistön näkemyksiä partion arvoista pyrittiin kartoittamaan laajasti kahdella arvokyselyllä, joista toinen toteutettiin elo-syyskuussa 2017 ja toinen helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyssä käytetyt arvot on tiivistetty partion arvopohjan muodostavan peruskirjan kohdista ”arvopohja", "partioihanteet, partiolupaus, tunnus" sekä "partioliikkeen toimintaperiaatteita". Ensimmäinen kysely kartoitti partion arvojen tärkeyttä ja sovellettavuutta sekä kysyi, puuttuuko partion arvopohjasta jotain. Toisessa kyselyssä syvennyttiin arvoihin, jotka ovat herättäneet eniten ristiriitaisia näkemyksiä edellisessä kyselyssä sekä arvoihin, joiden koettiin puuttuvan tai tarvitsevan vahvistusta. 

Molemmat kyselyt lähetettiin kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille Suomessa. Kyselyt toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Ensimmäiseen kyselyyn tuli 2774 suomenkielistä ja 129 ruotsinkielistä vastausta ja toiseen kyselyyn 2856 suomenkielistä ja 150 ruotsinkielistä vastausta. 

Arvokyselyn tulokset

Arvokyselyn tuloksiin voit tutustua täällä. Arvotyöryhmän toimenpide-ehdotukset löytyvät täältä.

Liite 1: Keskeisiä kvantitatiivisia tuloksia arvokyselyistä

Liite 2: Arvokysely 1, arvojen tärkeys, kuvaajat

Liite 3: Arvokysely 1, arvojen sovellettavuus, kuvaajat

Liite 4: Arvokysely 2, kuvaajat

Liite 5: Arvokyselyiden kysymykset

Lisätietoa arvokyselystä: arvotyöryhmän jäsen Karoliina Tikka, karoliina.tikka[a]partio.fi 

Lisätietoa arvokeskustelusta: työryhmän puheenjohtaja Ilona Turunen, ilona.turunen[a]partio.fi

---

Enkät om scoutingens värderingar

Inom scouterna har den nationella diskussionen om scoutingens värderingar varit ett av de största projekten år 2017-2018. Målet med diskussionen har varit att kartlägga hur medlemmarna tolkar värderingarna och att stärka en diskussionskultur i scouterna. Under projektet har två enkäter gått ut till medlemmarna, det har arrangerats diskussionstillfällen och under nationella scoutevenemang har deltagarnas åsikter kartlagts. Dessutom har ett stödmaterial för att föra diskussioner om scoutingens värderingar i kårerna producerats. Diskussionen om scoutingens värderingar stöder scoutingens strategi för tidsperioden 2015-2018 som utgör grunden för Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry.:s tvåårslinjedragningar.

Vi har genom två enkäter i augusti-september 2017 och februari-mars 2018 strävat till att kartlägga medlemmarnas syn på scoutingens värderingar ur ett brett perspektiv. De värderingar som granskas i enkäterna nämns i grundstadgan under ”värdegrund” (Se ”Värderingar” i grundstadgan), ”scoutidealen, scoutlöftet, valspråket” och ”scoutrörelsens verksamhetsprinciper”. Den första enkäten kartlade hur viktiga de olika värderingana upplevs vara och hur väl de kan tillämpas i verksamheten, samt ifall någon värdering saknas i nuläget. I den andra enkäten fördjupade vi oss i de värderingar som gav upphov till flest kontroversiella synpunkter i den första enkäten, samt de värderingar som saknas eller som borde framhävas tydligare. Här kan du bekanta dig med grundstadgan.

 Centrala resultat (på finska)

Här kommer du åt den fullständiga rapporten på resultaten från enkäterna om scoutingens värderingar (på finska) [länk]. Här hittar du arbetsgruppen för scoutingens värderingars rekommendationer.

Bilaga 1: Utredningen om scoutingens värderingar: centrala kvantitativa resultat (på finska)

Bilaga 2: Enkät om scoutingens värderingar, del 1: Värderingarnas upplevda relevans, grafer (på finska)

Bilaga 3: Enkät om scoutingens värderingar, del 1: Värderingarnas tillämpbarhet, grafer (på finska)

Bilaga 4: Enkät om scoutingens värderingar, del 2: grafer (på finska)

Bilaga 5: Enkäterna om scoutingens värderingar, frågor (på finska)

Mer info on enkäten: Karoliina Tikka, karoliina.tikka[a]partio.fi, arbetsgruppen för scoutingens värderingar
Mer info om diskussionen gällande scoutingens värderingar: Ilona Turunen, ilona.turunen[a]partio.fi, arbetsgruppens ordförande