Olet täällä

Partion arvokeskustelu

Partiossa käytävä valtakunnallinen arvokeskustelu on vuosien 2017-2018 suurimpia hankkeita. Keskustelun tavoitteena on selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Projektin aikana on tehty kaksi arvoja koskevaa jäsenkyselyä, järjestetty keskusteluja ja näkemysten keruuta useissa valtakunnallisissa partiotapahtumissa sekä laadittu aineisto arvokeskustelujen käymiseksi piirien ja lippukuntien tapahtumissa. Arvokeskustelu tukee partion strategiaa 2015–2018 ja sen pohjalta laadittuja Suomen Partiolaisten kaksivuotislinjauksia. 

Inom scouterna har den nationella diskussionen om scoutingens värderingar varit ett av de största projekten år 2017-2018. Målet med diskussionen har varit att kartlägga hur medlemmarna tolkar värderingarna och att stärka en diskussionskultur i scouterna. Under projektet har två enkäter gått ut till medlemmarna, det har arrangerats diskussionstillfällen och under nationella scoutevenemang har deltagarnas åsikter kartlagts. Dessutom har ett stödmaterial för att föra diskussioner om scoutingens värderingar i kårerna producerats. Diskussionen om scoutingens värderingar stöder scoutingens strategi för tidsperioden 2015-2018 som utgör grunden för Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry.:s tvåårslinjedragningar.

 På svenska nedan.

Arvokysely

Jäsenistön näkemyksiä partion arvoista pyrittiin kartoittamaan laajasti kahdella arvokyselyllä, joista toinen toteutettiin elo-syyskuussa 2017 ja toinen helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyssä käytetyt arvot on tiivistetty partion arvopohjan muodostavan peruskirjan kohdista ”arvopohja", "partioihanteet, partiolupaus, tunnus" sekä "partioliikkeen toimintaperiaatteita". Ensimmäinen kysely kartoitti partion arvojen tärkeyttä ja sovellettavuutta sekä kysyi, puuttuuko partion arvopohjasta jotain. Toisessa kyselyssä syvennyttiin arvoihin, jotka ovat herättäneet eniten ristiriitaisia näkemyksiä edellisessä kyselyssä sekä arvoihin, joiden koettiin puuttuvan tai tarvitsevan vahvistusta. 

Molemmat kyselyt lähetettiin kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille Suomessa. Kyselyt toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Ensimmäiseen kyselyyn tuli 2774 suomenkielistä ja 129 ruotsinkielistä vastausta ja toiseen kyselyyn 2856 suomenkielistä ja 150 ruotsinkielistä vastausta. 

Kiitos arvokyselyihin vastanneille ja arvokeskusteluiden järjestäjille ja osallistujille.

Arvokeskustelu tukee partion strategiaa 2015-2018 ja sen pohjalta laadittuja Suomen Partiolaisten kaksivuotislinjauksia. Partion strategian mukaisesti haluamme, että partio kuuluu kaikille. Kaksivuotislinjausten kautta strategian toteutumista edistetään käymällä yhteistä arvokeskustelua, joka edistää partion avoimuutta.  

Arvokeskustelua käydään vuosina 2017-2018 useissa partiotapahtumissa ympäri Suomen. Keskusteluiden käymisen tueksi lähetettiin elokuussa 2017 partiopiireille ja Finlands Svenska Scouter'ille valmis materiaali arvokeskusteluiden käymiseen niin alueellisissa kuin lippukuntien omissa tapahtumissa. 

Yhteystiedot

Arvokeskustelua koordinoi arvotyöryhmä, joka koostuu Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten luottamushenkilöistä. Arvotyöryhmältä saat tarvittaessa lisätietoja arvokeskustelusta.

---

Enkät om scoutingens värderingar

Vi har genom två enkäter i augusti-september 2017 och februari-mars 2018 strävat till att kartlägga medlemmarnas syn på scoutingens värderingar ur ett brett perspektiv. De värderingar som granskas i enkäterna nämns i grundstadgan under ”värdegrund” (Se ”Värderingar” i grundstadgan), ”scoutidealen, scoutlöftet, valspråket” och ”scoutrörelsens verksamhetsprinciper”. Den första enkäten kartlade hur viktiga de olika värderingana upplevs vara och hur väl de kan tillämpas i verksamheten, samt ifall någon värdering saknas i nuläget. I den andra enkäten fördjupade vi oss i de värderingar som gav upphov till flest kontroversiella synpunkter i den första enkäten, samt de värderingar som saknas eller som borde framhävas tydligare. 

Bägge enkäter skickades ut till alla 15 år fyllda scouter i Finland. Enkäterna genomfördes på finska och svenska. Svarsantalen i den första enkäten var 2774 finskspråkiga och 129 svenskspråkiga svar och på den andra enkäten svarade 2856 finskspråkiga och 150 svenskspråkiga personer.

Tilläggsinformation om värdediskussionen
Värdediskussionen stöder strategin för scoutingen 2015-2018 och Finlands Scouters tvååriga linjedragningar som baserar sig på strategin. I enlighet med strategin för scouting vill vi att scouting är för alla. Vi främjar scoutingens öppenhet genom att föra en gemensam värdediskussion.

Material för värdediskussion
På flera scoutevenemang runtom i Finland förs värdediskussioner under åren 2017 och 2018. Som underlag för diskussionerna erbjuds ett färdigt material. Diskussioner kan föras på olika gemensamma evenemang eller på kårens egna tillfällen.

Kontaktuppgifter

Diskussionen om scoutingens värderingar koordineras av gruppen för scoutingens värderingar, som består av förtroendevalda i Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter. Vid behov ger gruppen mer info om värdediskussionen